Condicions generals
de contractació

TERMES GENERALS I CONDICIONS DEL CONTRACTE

Última edició 1 de març de 2023

Aquest document conté la informació que vostè i els conductors addicionals, en cas d'haver-hi, han de conèixer sobre el seu lloguer. En llegir aquest document, vostè reconeix que entén i accepta aquestes condicions en la seva totalitat. Els Termes i Condicions de Lloguer són els que regiran el seu contracte de lloguer com a regla general, encara que en certs casos pot haver-hi canvis en ells, els quals es reflectirien en tots els casos en el seu document de contracte

L'empresa que li proporciona el servei és MINICAR PONS, S.A. amb domicili a Reus Avinguda de Falset, 138 CIF A-43.042.274 a través de la seva marca comercial RENTALK50, d'ara endavant RTK50. Aquesta no serà necessàriament la mateixa empresa amb la qual vostè realitzi la reserva de lloguer.

Per fer una reserva, canviar o modificar una reserva, haurà de posar-se en contacte amb el nostre equip de reserves al telèfon +34 877 990 298 o via correu electrònic al següent correu: reservas@rentalk50.com

Per fer un comentari durant o després del seu lloguer, ha de dirigir-se al següent correu: lloguer@rentalk50.com

1.-INFORMACIÓ BÀSICA DEL CONDUCTOR:

Requisits del permís de conduir

En retirar el vehicle tant el conductor principal, com els conductors addicionals hauran de presentar el seu permís de conduir original vigent (categoria B) durant tot el període del lloguer. Només podem acceptar documents originals o en el seu defecte el carnet de conduir electrònic que facilita la DGT a través de la seva aplicació "mi dgt"

Podeu descarregar l'aplicació al següent enllaç: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/

Tingui en compte que el carnet de conduir electrònic només l'autoritza a circular dins de l'estat espanyol, si vostè té pensat circular per altres estats, haurà de disposar del carnet físic original.

Podrà llogar un dels nostres vehicles sempre que compleixi les següents condicions:

Ser major de 21 anys i menor de 85 anys, posseir un carnet de conduir vàlid durant tot el seu període de lloguer, amb una antiguitat mínima de 2 anys per als vehicles GRUPS: A-AS-B-BH-C-CS-VA-VB-VC-VD, per la resta dels vehicles l'edat del conductor ha de ser major a 23 anys amb les mateixes condicions d'antiguitat i validesa. Si vostè o algun dels conductors té menys de 23 anys, cadascun haurà de pagar un recàrrec addicional per conductor jove. El cost d'aquest càrrec és de 14,60 € IVA inclòs, per dia i conductor, si lloga el vehicle per més de 10 dies, només se li cobrarà un màxim de 10 dies tenint la totalitat de cobertura la resta del contracte, amb un màxim de 30 dies.

Podrà conduir un dels nostres vehicles si vostè disposa del carnet de conduir vigent, emès en qualsevol país de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu (Andorra, Islàndia, Liechtenstein i Noruega), se'ls podrà exigir que acreditin el seu carnet de conduir acompanyat del carnet Internacional si el seu document ha estat emès fora de la UE. Això serà sempre efectiu per a conductors d'EE.UU., Àfrica, Àsia i Orient Mitjà.

Clàusules i normativa de DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency)

Si posseeix un permís de conduir del Regne Unit, el personal de l'oficina de lloguer haurà de verificar el seu historial de conducció quan vagi a retirar el vehicle. Hi ha tres formes de dur a terme aquesta tasca:

Passos a seguir abans d'anar a retirar el vehicle:

  1. Visiti www.gov.uk/view-driving-licence i faci clic a «Start now»
  2. Introdueixi el número del seu permís de conduir, el seu número de la seguretat social britànic (NINO) i el seu codi postal
  3. Marqui la casella «I agree» i faci clic a «View now»
  4. Facis clic a «Share your licence information»
  5. Facis clic a «Get a code»
  6. Apunti el codi o, si té accés a una impressora, faci clic a «Print».

El codi és vàlid durant 21 dies. No obstant això, ja no el necessitarà un cop hagi recollit el vehicle. Per tant, haurà de sol·licitar el codi/impressió com a màxim tres setmanes abans de la data de recollida.

2.-PAÏSOS EN QUE ESTÀ PERMÈS CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE RTK50:

A l'oficina de recollida haurà d'informar del creuament de frontera, només està permès utilitzar el vehicle en els següents països:

Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya península, França, Finlàndia, Holanda, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Suècia, Suïssa i Gibraltar.

Els vehicles no estan autoritzats a circular per cap illa dels països esmentats.

Queda desautoritzat el trasllat o transport del vehicle cap a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, des de qualsevol punt del territori nacional, entre Península i illes (Balears i/o Canàries)

3.-ÚS DEL VEHICLE:

El conductor ha de fer servir el vehicle amb el cura i destresa pertinents. Fer servir el vehicle segons la normativa vigent del país en què està conduint. Utilitzar el vehicle de manera lícita i amb fins legals. Utilitzar el combustible correcte. Tancar el vehicle quan no estigui circulant i assegurar-se que totes les seves portes, finestres, tauler solar, tauler mòbil o coberta extreïble estan perfectament tancats. Tenir controlada en tot moment la clau del vehicle, la pèrdua de la clau no està coberta per cap dels assegurances que RTK50 li pot proporcionar, si es produeixés, vostè haurà de comunicar-ho immediatament a la nostra central o en el seu defecte al telèfon d'assistència en carretera disponible les 24 hores, perquè el cotxe sigui retirat i custodiat en les dependències de RTK50 o de l'empresa d'assistència. Si la pèrdua de la clau produeix en conseqüència el robatori del vehicle, RTK50 podrà considerar-ho mal ús, i per tant podrà exigir-li l'import total dels danys que això ocasioni incloent el valor del vehicle. No s'ha de fer servir el vehicle per a fins comercials; per a qualsevol esport del motor ja sigui recreatiu com professional, fora de les carreteres, remolcar un altre vehicle o remolc, transportar substàncies inflamables, explosives, corrosives o combustibles, excepte olis essencialment minerals permesos per la legislació vigent. El conductor principal, no pot permetre que cap altra persona que no aparegui en el contracte de lloguer condueixi el vehicle.

4.-ACCIDENTS I ROBATORIS

En cas d'accident o robatori ha d'avisar immediatament a la Policia i a nosaltres en un termini de 24 hores si el vehicle ha estat involucrat en un accident o ha patit una avaria, fins i tot si no hi ha terceres parts implicades haurà de posar-ho en coneixement de RTK50. Si perd el vehicle, li roben o resulta danyat haurà, segons l'establert per la llei, de pagar la franquícia especificada en el contracte de lloguer, qualsevol impost i la nostra gestió d'accident, robatori o danys. Intentarem recuperar la franquícia i altres despeses de la part contrària si l'hi hagués, sempre que vostè pugui demostrar que el dany, robatori o pèrdua no són culpa seva ni es deguin a un incompliment deliberat, frau o negligència greu per la seva part. Vostè no és responsable de cap càrrec per pèrdua o dany en la mesura en què es pugui atribuir a la nostra falta de manteniment del vehicle o falta de cobertura de la garantia per part del fabricant.

5.-EXEMPCIONS

Les exempcions limiten l'import de la franquícia de la quantitat a abonar si el Vehicle resulta danyat o robat. Les nostres tarifes inclouen un nivell bàsic de cobertura i no li cobrarem més que la franquícia estipulada, més impostos si correspon, i la nostra comissió per gestió de robatori o dany, llevat que l'exempció no sigui vàlida.

6.-FRANQUÍCIA

La seva franquícia no serà vàlida si la pèrdua o el robatori són deguts a (I) una acció deliberadament fraudulenta, omissió o negligència greu per part seva, (II) un incompliment deliberat de les condicions, (III) danys ocasionats a l'interior del vehicle exceptuant els produïts per l'ús normal dels materials, (IV) danys ocasionats en pneumàtics i rodes del Vehicle, inclosos punxades o reventaments no atribuïbles al mal estat dels mateixos, (V) danys en baixos ocasionats per la circulació fora de carrers, travessies, carreteres, autopistes o autovies, (VI) danys en sostre del vehicle per intentar entrar a accessos sense l'altura adequada. (VII) pèrdua de clau. Si la seva franquícia no és vàlida, tindrem drets a reclamar-li danys i perjudicis per una quantitat equivalent a la gravetat de la negligència fins a l'import total dels danys o pèrdues que hàgim incorregut o incorrem (el que sigui més gran) en la mesura permesa per la legislació aplicable.

7.- MULTES I CÀRRECS

El titular del contracte de lloguer haurà de pagar qualsevol multa d'estacionament o trànsit rebuda per l'ús del vehicle durant el període de lloguer. RTK50 mitjançant el seu departament de gestió de multes, procedirà a la identificació del conductor titular del contracte de lloguer, pels mitjans oficials habilitats a tal fi. La gestió per cada identificació comporta el pagament d'una minuta, aquesta serà de 42,35€ IVA inclòs, per cada identificació. Per fer aquest càrrec, RTK50 carregarà aquest import a la targeta de crèdit que va proporcionar en fer el lloguer i emetrà la factura corresponent.

MOLT IMPORTANT: Aquest càrrec només correspon a la identificació del conductor, en cap cas RTK50 realitza cobrament per l'import de la multa, aquesta li serà remesa per l'Organisme Sancionador a l'adreça que Vostè proporcioni, o en el cas de denúncies emeses per la DGT o l'Ajuntament de Madrid, a conductors de nacionalitat espanyola, a l'adreça que figura al seu nom en el fitxer de la DGT. (Direcció General de Trànsit)

8.- COMBUSTIBLE

Ha de tornar el Vehicle amb la mateixa quantitat de combustible que li va ser entregat en el moment de la recollida. Si no tornés el Vehicle amb el mateix nivell de combustible, haurà de pagar el combustible que ha utilitzat juntament amb un càrrec per reposada establert de 23,00€ IVA inclòs. El preu del litre de combustible es estableix en base al publicat al B.O.E. i s'actualitza en el nostre sistema regularment.

9.- CONDUCTORS ADDICIONALS I PASSATGERS

Vostè és responsable d'assegurar-se que els conductors addicionals que ha afegit al contracte de lloguer o qualsevol passatger que viatgi a l'interior del Vehicle respectin aquests termes i condicions. El cost del conductor addicional és de 7,00€/dia IVA inclòs, amb un import màxim de 70,00€ per conductor i contracte.

10.- CANVIS EN EL LLOGUER

Vostè haurà de pagar qualsevol increment de preus si modifica el període de lloguer o si es supera el quilometratge acordat. Vostè haurà de pagar qualsevol disminució de preus si modifica el període de lloguer o el quilometratge acordat disminueix. També podríem cobrar-li despeses administratives per aquestes modificacions. Les modificacions de lloguer poden estar subjectes a disponibilitat.

11.-RECOLLIDA DEL VEHICLE:

L'arrendatari s'obliga a restituir el vehicle a la data i hora assenyalades en el contracte de lloguer. No obstant això, el retard en la devolució comportarà el pagament de quantitats addicionals en funció dels dies de retard en la recollida. Les quantitats aplicables s'obtindran mitjançant l'aplicació de la tarifa publicada. RTK50 donarà un període de gràcia de 59 minuts després de la data i hora acordada de la devolució. Passat aquest temps, RTK50 podrà aplicar un càrrec addicional per retard que serà de 30,00€ + IVA per cada hora de retard, amb un màxim de tres hores de càrrec, més un import addicional de 25,00€ IVA inclòs per concepte de l'assegurança. Si no pot tornar el Vehicle a l'hora i la data acordada, haurà de notificar-ho per escrit a RTK50 com a mínim una hora abans de l'hora de lloguer establerta prèviament.

12.-PAGAMENT DEL LLOGUER

Vostè autoritza a RTK50 per a cobrar de la targeta de crèdit proporcionada en fer la reserva o en retirar el vehicle, l'import del lloguer, els costos addicionals i les possibles penalitzacions que puguin derivar-se del lloguer. En cas que vostè hagi realitzat la reserva a través d'un intermediari, les seves condicions de pagament seran les establertes per aquest. Vostè també autoritza a RTK50 a utilitzar la targeta de crèdit proporcionada en fer la reserva o en retirar el vehicle per al pagament de qualsevol despesa addicional que pugui resultar del lloguer.

13.- NORMES DE CANCEL·LACIÓ

Pot cancel·lar la seva reserva fins a 48 hores abans de la data de recollida sense cap càrrec, passat aquest termini RTK50 es reserva el dret de cobrar el primer dia de lloguer així com les despeses de gestió. Si cancel·la la seva reserva amb menys de 48 hores d'antelació a la data de recollida, vostè serà responsable del 100% de la reserva.

14.- TARGETES DE PAGAMENT ADMESSES

Targetes de CRÈDIT VISA, MASTERCARD, UNION PAY, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, EUROPEAN YOUTH CARD y DINERS CLUB.

15.- TARGETES DE PAGAMENT NO ADMESSES

No s'accepten targetes JCB, MAESTRO, en qualsevol de les seves modalitats. No s'accepten targetes de DÈBIT.No s'accepten targetes PREPAGO en qualsevol de les seves emissions o modalitats. No s'accepten targetes d'ús exclusiu per a pagaments electrònics.

16.- PAGAMENT A LA WEB

Vostè podrà fer una reserva al nostre web: www.rentalk50.compagant amb una targeta de dèbit, la qual ha de ser del seu titular i s'ha de presentar físicament en el moment de recollir el vehicle. Tingui en compte que també se li sol·licitarà una targeta de crèdit de les detallades en el punt 14 com a fiança del vehicle.

17.- PAGAMENTS

Els càrrecs s'estableixen en la moneda del país emissor del contracte (euros). En signar el contracte de lloguer, vostè accepta que cobrem en la seva targeta de pagament tots els gastos en què hagi incurrit durant el seu període de lloguer.

18.- SEGUIMENT

El vehicle pot venir equipat amb sistema de localització geogràfica i dispositius de seguiment amb l'objectiu de localitzar els nostres vehicles en cas de robatori, quan el vehicle no es retorni a l'oficina de lloguer o per localitzar el vehicle en cas d'accident o avaria.

19.- INFORMACIÓ PERSONAL

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 que va entrar en vigor el dia 25 de maig de 2018. MINICAR PONS, S.A., compleix amb els requisits que aquesta legislació exigeix, tractant totes les seves dades d'acord amb les exigències legals. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, de conformitat amb la LOPD i RGPD esmentats. (I) Les seves dades només seran transferides a les autoritats sancionadores pertinents i empreses d'estacionament si tenen dret a accedir a la informació i la llei ens ho permet, o per verificar la validesa del seu carnet de conduir. (II) A tercers que actuen en el nostre nom en gestió de reclamacions, en el cobrament de diners que vostè ens deu i per realitzar enquestes als clients prèvia autorització per part seva, amb l'objectiu de millorar els nostres serveis. Podeu consultar més informació sobre aquesta qüestió a la secció POLÍTICA DE PRIVACITAT de la nostra pàgina web.

20.- OBJECTES PERDUTS

Farem tot el possible per posar-nos en contacte amb vostè si trobem objectes personals al vehicle. Qualsevol objecte que contingui informació personal o financera serà destruït transcorreguts 28 dies d'acord amb la nostra política de privacitat i les condicions Generals de Lloguer. La resta dels objectes seran eliminats passats tres mesos.

21.- LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable que regeix el contracte entre vostè i nosaltres serà la legislació aplicable al país on reculli el vehicle i on es celebri el contracte de lloguer.

RENTALK50 es una marca comercial de

MINICAR PONS S.A.

Telèfon de l'Oficina Central: +34 877 990 298

Número de telèfon d'assistència a la carretera des d'Espanya: +34 900 300 188

Número de telèfon d'assistència a la carretera des de fora d'Espanya: +34 911 119 543

Servei al client: lloguer@rentalk50.com

Reserves: reserves@rentalk50.com

Departament comercial: comercial@rentalk50.com

Destinació: Aeroport de Reus?
Codis promocionals exclusius per a passatgers en vol*
Ryanair: FR10 JET2: LS10 Vueling: VY15 TUI: BY10 Iberia - Air Nostrum: IB15 Easyjet: ES15
*Només vàlid per a arribades a l'aeroport de Reus. Introduïu els codis al cercador indicant 'tinc un codi de descompte'.
¿DESTINO REUS
AEROPUERTO?
Códigos promocionales exclusivos
para pasajeros en vuelo*
Ryanair: FR10 JET2: LS10 Vueling: VY15 TUI: BY10 Iberia - Air Nostrum: IB15 Easyjet: ES15
*Només vàlid per a arribades a l'aeroport de Reus. Introduïu els codis al cercador indicant 'tinc un codi de descompte'.

Instructions For Booking

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.